Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

 » Thông tin đơn vị

Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 00:00 16/06/2012  

Giới thiệu về Trung Tâm
Trung Tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Thủy được thành lập từ ngày 20 tháng 7 năm 2016 trực thuộc UBND thị xã Hương Thủy trên cơ sở sáp nhập trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Thủy và trung tâm KTTH - HN Hương Thủy theo Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Thủy có vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quyết định số 2601/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy như sau: 

1. Vị trí và chức năng

a) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Thủy (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân thị xã; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Trung tâm hoạt động theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp, Luật giáo dục, Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2015 của liên bộ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Nhiệm vụ

- Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

- Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

- Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

- Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.

- Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường THCS, THPT tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

- Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

- Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

- Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

- Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên và nhân viên của Trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

b) Quyền hạn

- Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch mạng lưới các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

- Được tổ chức đào tạo theo quy định của pháp luật.

- Được liên doanh, liên kết hoạt động đào tạo với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng kỹ năng nghề theo quy định của pháp luật.

- Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động đào tạo.

- Được tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo quy định của pháp luật.

- Được sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trung tâm, chi cho các hoạt động và bổ sung nguồn tài chính của Trung tâm.

- Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức và biên chế

a) Lãnh đạo Trung tâm

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Giám đốc chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

- Phó Giám đốc giúp Giám đốc phụ trách và theo dõi một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm;

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã quyết định theo quy định của pháp luật.

b) Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ

- Tổ Hành chính - Tổng hợp;

- Tổ Đào tạo nghề - Hướng nghiệp;

- Tổ Giáo dục thường xuyên;

- Các tổ sản xuất, dịch vụ, phục vụ đào tạo nghề nghiệp (nếu có).

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao; quy mô, nghề đào tạo và cơ cấu tổ chức trong quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Giám đốc Trung tâm quyết định thành lập các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc.

Trung tâm được thành lập các tổ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phục vụ đào tạo nghề nghiệp. Việc thành lập và hoạt động của tổ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phục vụ đào tạo của trung tâm được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Việc thành lập và hoạt động của tổ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phục vụ đào tạo của Trung tâm được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Mỗi tổ có 01 tổ trưởng và 01 tổ phó do Giám đốc Trung tâm quyết định bổ nhiệm.

c) Số lượng người làm việc

- Số lượng người làm việc của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã được giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế, số lượng người làm việc của UBND thị xã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.;

- Việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Trung tâm xây dựng kế hoạch biên chế của đơn vị trình UBND thị xã phê duyệt.  

                                                          

Địa chỉ:  CƠ SỞ 1: Số 106 Đường Thuận Hoá- Phường Thuỷ Lương - TX Hương Thuỷ - TT Huế

            CƠ SỞ 2: Số 547 Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Thuỷ Phương - TX Hương Thuỷ - TT Huế

ĐT:         CƠ SỞ 1: (0234) 3861409   - CƠ SỞ 2: (0234) 3861 451

Email:     tthn.hthuy@hue.edu.vn

 

Số lượt xem : 11115