Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 25/08/2012  

Tổ Hành chính - Tổng hợp

Điện thoại:

 Cơ sở 1: 0543.861.409

Email:  tthn.hthuy@hue.edu.vn
Giới thiệu sơ lược về Tổ Hành chính - Tổng hợp:

1. Vị trí và chức năng

a) Tổ Hành chính - Tổng hợp chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Thủy (sau đây gọi tắt là Trung tâm).

b)  Tổ Hành chính - Tổng hợp chịu trách nhiệm tham mưu giúp Ban Giám đốc Trung tâm tổng hợp, xây dựng kế hoạch công tác của Trung tâm; là đầu mối phối hợp các hoạt động chung giữa các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ, các tổ chức đoàn thể trong Trung tâm; Giữa Trung tâm với các đơn vị khác; tham mưu công tác tổ chức, cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; chế độ tiền lương, chính sách; tài chính, tài sản; đối nội, đối ngoại; công tác hành chính, quản trị; văn thư, lưu trữ.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Chủ trì, phối hợp với các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, năm của Trung tâm;

b) Tham mưu công tác tổ chức, cán bộ: Kiện toàn tổ chức, bộ máy; công tác quy hoạch cán bộ; đào tạo bồi dưỡng; đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp, luân chuyển, khen thưởng, kỹ luật CBGVNV; thực hiện các chế độ chính sách đối với CBGVNV;

c) Tham mưu xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm; quản lý, sử dụng tài chính của Trung tâm theo quy định;

d) Lập kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc hằng năm; quản lý, theo dõi, mua sắm, sửa chữa tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn, triển khai công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật hằng năm cho các tổ chuyên môn, nghiệp vụ, CBGVNV của Trung tâm;

e) Hướng dẫn, tổ chức thông tin, tư liệu và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất, sơ kết, tổng kết;

g) Tổ chức và phục vụ các cuộc họp, hội nghị; quản lý công văn, tài liệu; quản lý con dấu và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ;

h) Tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan. 

i) Tham mưu công tác đảm bảo vệ sinh, môi trường, an ninh trật tự, an toàn và phòng chống cháy nổ; công tác đối nội, đối ngoại của Trung tâm.

k) Phối hợp với các tổ chuyên môn, nghiệp vụ, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBGVNV; phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho CBGVNV

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm giao.

 3. Tổ chức và biên chế

a) Lãnh đạo Tổ

- Tổ Hành chính - Tổng hợp có 01 Tổ trưởng và không quá 01 Tổ Phó

- Tổ trưởng chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và toàn bộ hoạt động của Tổ;

- Tổ phó giúp Tổ trưởng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Tổ trưởng vắng mặt, Tổ phó được Tổ trưởng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Tổ;

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức và thực hiện chế độ chính sách khác đối với Tổ trưởng và Tổ phó do Giám đốc Trung tâm quyết định theo quy định của pháp luật.

b) Số lượng người làm việc

- Số lượng người làm việc của Tổ Hành chính - Tổng hợp được giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế, số lượng người làm việc của Trung tâm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Việc bố trí, sử dụng CBGVNV phải phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Tổ xây dựng kế hoạch biên chế của Tổ trình Giám đốc Trung tâm phê duyệt.  

- Hiện nay tổ có 08 cán bộ, nhân viên./.

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Liên Chi
Chuyên môn: Đại học kế toán
Lĩnh vực phụ trách: Kế toán trưởng
Điện thoại:  0914696032
Email:  lienchinguyenthi@gmail.com
Tổ phó:  Bùi Thị Trang 
Chuyên môn:  ĐH Tiếng Anh
Lĩnh vực phụ trách:  VTLT - Giáo vụ phụ trách GDTX
Điện thoại:  0234.3861.409
Email:  trangbt.txht@hue.edu.vn
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Đặng Thị Lê Na 0979017559 

 Thủy Phương

nadtl.txht@hue.edu.vn
2 Phạm Thị Thủy Chung 0949369577 

Phú Bài

 
3 Võ Cứ    Thủy Châu  
4 Nguyễn Đình Thường  0914313582 

Thủy Phương 

 
5 Hà Thị Quang  0543864180 

Thủy Phương 

 

Số lượt xem : 4938