Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 17 tháng 06 năm 2021

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Bài viết chuyên môn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
CÂU HỎI BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ ĐẦU NĂM 2015 -2016

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM HỌC 2015-2016   Câu hỏi:         Vấn đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng...