Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

 » Tài nguyên » Các văn bản chỉ đạo của cấp trên

DO BỘ VÀ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
THÔNG TIN VỀ HƯỚNG DẪN 3976/UBND-TN NGÀY 21.6.2019

Về việc hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.   Nhằm tiếp tục duy trì và phát huy kết quả của...

Hướng dẫn Thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm (sau đây gọi là Thông tư 17); Thực hiện Quyết định số...

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011- 2020;            Căn cứ Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND...

Công văn 1738/SGDĐT-TCCB Về việc đăng ký tham gia học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2017

Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố Huế; - Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã và thành phố Huế; - Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.   Căn cứ Thông báo số...