Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tư liệu bài giảng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

B. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN 1. Tỷ lệ huy động người trong độ tuổi 15-60 còn mù chữ mức độ 1 ra lớp học xóa mù chữ (XMC) đạt từ 4% trở lên. 2. Tỷ lệ trung tâm học...

Những giáo án điện tử

Đang được cập nhật......

Các công cụ dạy học

Đang được cập nhật....................