Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

 » Tài nguyên » Văn bản do đơn vị ban hành

Văn bản do đơn vị ban hành

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019 - 2020

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP  ngày  09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan  hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;           Căn...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCCVC NĂM HỌC 2018-2019

        Căn cứ công văn số 2159/SGDĐT- VP ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2018 - 2019;Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương...

Kế hoạch tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2017

Kính gửi: - Toàn thể CBGVNV Trung tâm GDNN-GDTX thi xã Hương Thủy   Nhân 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017), Trung tâm GDNN-GDTX thi xã Hương Thủy có kế hoạch tổ chức buổi Gặp mặt cán bộ, giáo...

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2017 - 2018

I. Các văn bản pháp lý Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Thực hiện Quyết định số...

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017 - 2018

Căn cứ các nội dung quy định của Bộ Luật lao động và Luật Công đoàn 2012;           Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan...

Ban tư vấn hướng nghiệp năm học 2016-2017

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn...

Ban chuyên trách công tác phổ cập, xóa mù chữ năm học 2016-2017

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn...

Phân công nhiệm vụ năm học 2016-2017

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn...

Quy chế dân chủ trong đơn vị

Căn cứ Quyết định số 1598/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh về việc việc sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên thị xã Hương Thủy và Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng...

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016

     Thực hiện công văn số 1881/SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016; Ban giám...

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN KỸ NĂNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ THEO CHUẨN E- LEARNING

   - Căn cứ quyết định số  187/QD-BGDĐT ngày 2/6/2016 của Bộ GD$ĐT về việc  ban hành thể lệ cuộc thi quốc gia Thiết kê bài giảng e - learning  lần thứ 4; - Căn cứ kế hoạch số 1772/SGDĐT-GDTrH ngày...

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HOC 2019 -2020

Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 10/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục; Căn cứ công văn số 3892/BGDĐT-GDTrH ngày...