Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 14 tháng 05 năm 2021

 » Sử dụng thiết bị dạy học » Hồ Văn Vũ

Hồ Văn Vũ

Kế hoạch sử dụng TBDH Tuần 02/2020 (tuần học thứ 19)
Giảng dạy các lớp: LV2-C3HT, LV1-C3PB, LV3-C3HT, LV2-C2TD, LV-C2TPhg.

Trang 1/9
1 2 3 4 5 6 7 8 9