Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

 » Sử dụng thiết bị dạy học » Lê Nguyễn Mạnh Chính

Lê Nguyễn Mạnh Chính

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ TUẦN 43/2019 (TUẦN 08)

Trang 1/8
1 2 3 4 5 6 7 8