Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 14 tháng 05 năm 2021

 » Sử dụng thiết bị dạy học » Nguyễn Hiệp Duy Hiếu

Nguyễn Hiệp Duy Hiếu

Kế hoạch sử dụng TBDH Tuần 36/2019 (tuần học thứ 1)
NA2HT,NA2C3PB,NA1TP,NA2TP

Trang 1/5
1 2 3 4 5