Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 14 tháng 05 năm 2021

 » Sử dụng thiết bị dạy học » Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Kế hoạch sử dụng TBDH Tuần 41/2019 (tuần học thứ 06)
Được phân công giảng dạy lớp: NATC, NA1TL, NAC2PB, NA1C3PB, NA2C3PB, NA2C3HT.

Trang 1/6
1 2 3 4 5 6