Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 25 tháng 06 năm 2022

 » Sử dụng thiết bị dạy học » Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Kế hoạch sử dụng TBDH Tuần 41/2019 (tuần học thứ 06)
Được phân công giảng dạy lớp: NATC, NA1TL, NAC2PB, NA1C3PB, NA2C3PB, NA2C3HT.

Trang 1/6
1 2 3 4 5 6