Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 17 tháng 06 năm 2021

 » Sử dụng thiết bị dạy học » Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Kế hoạch sử dụng TBDH Tuần 38/2019 (tuần học thứ 03)
Kế hoạch sử dụng TBDH Tuần 39/2019 (tuần học thứ 3 ) Giảng dạy các lớp: NA-TC, NA1-TLg, NA-c2PB, NA-2HT, NA1- C3PB, NA2-C3PB

Trang 4/6
1 2 3 4 5 6