Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 17 tháng 06 năm 2021

 » Sử dụng thiết bị dạy học » Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Kế hoạch sử dụng TBDH Tuần 38/2018 (tuần học thứ 03 )
Giảng dạy các lớp: NA-T.phù, NA1TLg,NA-TC,NA1C3PB,NA-2HT,NA-C3PB

Trang 5/6
1 2 3 4 5 6